Chcem by s m sebou !!!

The picture of zmene tom slova zmysle and peace harmony serenity Tento lnok by som chcela venova vetkm mojm starm, ale hlavne novm facebookovm priateom. Vea z Vs sa ma asto pta, o robm respektve omu sa venujem. Tak e. Som lovek, ktor v svojom ivote zail mnoho neprjemnch situci a spravil hodne chb. Sasne som ale aj lovek, ktormu jeho ivot nie je ahostajn a teda sa z kadej chyby a z kadej neprjemnej situcie sna o najviac poui.... Read More

Half birthday jesus

Well, we did it. Made it another year! Happy Birthday to ME! And as Max just wrote me in a card: (Happy Half Birthday, Jesus.) Good point. For my birthday (and Jesus half birthday), Id like everyone who reads this to comment or message me.

This weekend we had our Halfway to Christmas BBQ. The house is cleaned for another year. And the day after the BBQ, I reflect on a few notes:

1. Meat... Read More